PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Dla Dostawców

Biomasa

Biomasa, będąca przedmiotem zakupu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. musi być zgodna z definicją biomasy określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2005r.,  nr 261, poz. 2187). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem biomasa, to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. 

W przypadku zainteresowania dostawą do SEJ S.A. biomasy, zapraszamy Państwa do składania ofert poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dla dostawców biomasy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt (Przemysław Szymczyk, tel. 32 7537281 lub 728397357,  e-mail: [email protected]remove-this.sejsa.pl).