PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Dla Klientów

Taryfy

KOMUNIKAT

Zarząd PGNiG TERMIKA  Energetyka Przemysłowa S.A. informuje, iż do czasu zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy dla połączonych spółek, w rozliczeniach z odbiorcami stosowane będą taryfy dotychczas obowiązujące.

Taryfy obowiązujące w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki, obejmuje ona ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz nośnika ciepła, a także stawki za usługi przesyłowe  i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie są ustalane zgodnie z zasadami ustawy „Prawo energetyczne” oraz rozporządzenia „Ministra Gospodarki  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.”

Taryfa dla energii elektrycznej ustalana jest Uchwałą Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Taryfy obowiązujące w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-40(15)/2016/163/XVI/RZ z dnia 15.11.2016 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła.

Taryfa obowiązuje od 01.12.2016 roku.