PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Dla Mediów
Dla MediówPrzebudowa sieci ciepłowniczych
{$lib.pdffile.title}Do druku

Przebudowa sieci ciepłowniczych

„Przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie aglomeracji rybnickiej w aspekcie poprawy efektywności energetycznej” nr POIS.09.02.00-00-032/10 w ramach działania   9.2 „Efektywna dystrybucja energii” priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Celem Programu Operacyjnego (dalej PO) Infrastruktura i Środowiska jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej na terenach działania Spółki. Realizacja programu i osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania beneficjentów do jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu środków.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak zakreślonego zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie programowym i realizacyjnym.

Sektor ciepłowniczy jak najbardziej wpisuje się w ten nurt, a głównym priorytetem dla tego sektora gospodarki jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Jastrzębie-Zdrój w roku 2007 podjęło decyzję, o realizowaniu projektu pod nazwą: „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie aglomeracji rybnickiej w aspekcie poprawy efektywności energetycznej”, którego głównym celem było poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez PEC S.A. poprzez ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas procesu dystrybucji.

W roku 2012 została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie wynoszące do 85 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

W latach 2008-2015 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykonało przebudowę sieci ciepłowniczych na terenie aglomeracji rybnickiej w takich miastach jak: Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Knurów i Pawłowice. W chwili obecnej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., jako następca prawny może pochwalić się przebudowaną siecią ciepłowniczą o długości 38,64 km w tym:

 • w Żorach ok. 7,38 km;
 • w Wodzisławiu Śląskim ok. 4,56 km;
 • w Jastrzębiu-Zdroju ok. 11,55 km;
 • w Rybniku ok. 7,93 km;
 • w Knurowie ok. 5,18 km;
 • w Pawłowicach ok. 2,04 km.

Wszystkie przebudowane odcinki są wykonane w technologii rur preizolowanych wyposażonych w instalację alarmową do wykrywania i lokalizacji stanów awaryjnych ciepłociągów. Zastosowana nowoczesna technologia pozwoli na oszczędności energii cieplnej w wysokości 92.690 GJ/rok, co mieszkańcy tych miast odczują już w najbliższym sezonie grzewczym. Dodatkowe korzyści z wdrożonego z Funduszy Unijnych przedsięwzięcia spowoduje korzyści środowiskowe, a mianowicie obniżymy emisję CO223,70 tys. ton rocznie. Podsumowując projekt możemy przekazać wszystkim mieszkańcom aglomeracji rybnickiej, że:
całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 84 979 728,42 PLN,
a dofinasowanie z Unii Europejskiej ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło: 37 583 637,07 PLN.

Ponadto zrealizowane zostały dodatkowe cele rzeczowe i ekologiczne, tj.:

 • obniżenie strat wody zdemineralizowanej,
 • obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych
 • poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców,
 • ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych,
 • poprawa efektywności energetycznej
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • poprawa stanu powietrza w aglomeracji (obniżenie emisji na źródłach ciepła).