Lata 2008 - 2015

Przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie aglomeracji rybnickiej (2008 – 2015 r.)

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Realizacja programu i osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania beneficjentów do jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu środków

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak zakreślonego zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie programowym i realizacyjnym.

Sektor ciepłowniczy jak najbardziej wpisuje się w ten nurt, a głównym priorytetem dla tego sektora gospodarki jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Jastrzębie-Zdrój w roku 2007 podjęło decyzję o realizowaniu projektu pod nazwą: „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie aglomeracji rybnickiej w aspekcie poprawy efektywności energetycznej”, którego głównym celem było poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez PEC SA poprzez ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas procesu dystrybucji.

W roku 2012 została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie wynoszące 85% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

W latach 2008-2015 roku Przedsiębiorstwo wykonało przebudowę sieci ciepłowniczych na terenie aglomeracji rybnickiej w takich miastach jak: Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Knurów i Pawłowice. W chwili obecnej PEC SA może pochwalić się przebudowaną siecią ciepłowniczą o długości 38,64 km w tym:

Wszystkie przebudowane odcinki są w technologii rur preizolowanych wyposażonych w instalację alarmową do wykrywania i lokalizacji stanów awaryjnych ciepłociągów. Zastosowana nowoczesna technologia pozwoli na oszczędności energii cieplnej w wysokości 92.690 GJ/rok, co mieszkańcy tych miast odczują już w najbliższym sezonie grzewczym ponieważ PEC SA obniżył taryfę na ciepło. Dodatkowe korzyści z wdrożonego z Funduszy Unijnych przedsięwzięcia spowoduje korzyści środowiskowe, a mianowicie obniżymy emisję CO2 o 23,70 tys. ton rocznie.

Podsumowując projekt, możemy przekazać wszystkim mieszkańcom aglomeracji rybnickiej, że:

Ponadto zrealizowane zostały dodatkowe cele rzeczowe i ekologiczne: