Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą spółki postępowania kwalifikacyjnego, podjęło Uchwałę nr 2 w dn. 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA i powołało z dniem 7 marca 2022 r. Pana Marcina Gawrońskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Aktualnie Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA działa w składzie:

Marcin Gawroński  - Prezes Zarządu

Sławomir Błażej     - Członek Zarządu

Paweł Stec             -  Członek Zarządu.

Zarząd dokonał podziału kompetencji, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prezes Zarządu Marcin Gawroński organizuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie Departamentu Inwestycji i Remontów, Departamentu Strategii i Obsługi Prawnej, Departamentu Rozwoju Rynku, Biura Korporacyjnego, Biura Kadr i Szkoleń, Biura Komunikacji i Promocji, Biura BHP oraz Biura Audytu i Systemów Zarządzania.

Członek Zarządu Paweł Stec organizuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie Departamentu Produkcji i Eksploatacji, Departamentu Przesyłu i Dystrybucji Ciepła, Biura Systemów OT, Biura Silników Gazowych, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Bezpieczeństwa.

Członek Zarządu Sławomir Błażej organizuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie Departamentu Efektywności Biznesu oraz Departamentu Zakupów i Zarządzania Majątkiem.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.