zdjęcie

Urząd Regulacji Energetyki 31. stycznia 2014 wydał świadectwo Efektywności Energetycznej potwierdzające deklarowaną oszczędność energii, wynikającą z realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

 

Do przetargu na pozyskanie świadectwa czyli Białego Certyfikatu, Spółka Energetyczna Jastrzębie przystąpiła z zadaniem Modernizacja sprężarkowni w Elektrociepłowni Pniówek należącej do Zespołu Elektrociepłowni Kogeneracyjnych.

Założeniem Spółki było pozyskanie 255 TOE (ton oleju ekwiwalentnego) co odpowiada pozyskaniu 255 świadectw efektywności energetycznej i taką ilość Spółce przyznano. Warunkiem  otrzymania świadectw było udowodnienie, poprzez audyt końcowy, uzyskania założonego efektu w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, przy takiej samej ilościowo produkcji sprężonego powietrza.- poinformował Mariusz Nonna-Bachoń - Zastępca prezesa SEJ ds. technicznych i produkcji.

Wartość jednego świadectwa wyceniona jest obecnie na tysiąc złotych, czyli pozyskaliśmy 255 tysięcy złotych. Obowiązek SEJ S.A. za rok 2013 wynikający z Ustawy o efektywności energetycznej wynosi ok. 1 mln 500 tysięcy złotych i zostanie wypełniony w części poprzez własne świadectwa - dodaje prezes.

„Białe Certyfikaty” czyli świadectwa efektywności energetycznej, zostały wprowadzone do polskiego prawa na mocy Ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r., która to wdraża unijne dyrektywy w tym zakresie. Zgodnie z zapisami prawa, przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym, mają ustawowy obowiązek przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.