Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie Jastrzębia-Zdroju (2018 – 2021 r.)

Spółka PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach ponad 9 milionów dotacji do projektu budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych na terenie Jastrzębia-Zdroju.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę z WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Projekt polega na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 ÷ DN 32 na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju, a także budowie nowych sieci umożliwiających podłączenie nowych odbiorców oraz likwidację kotłowni przy ul. Gagarina. Długość sieci po realizacji zadania wyniesie ok. 7,28 km przy dostosowanych do potrzeb średnicach w przedziale DN 300 – DN 25 (w tym: nowo wybudowana sieć 1,47 km oraz zmodernizowana sieć 5,81 km).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15.233.999,00 PLN, wartość dofinasowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wynosi 9 323 042,37 PLN.

2019.08.01

Kontynuacja projektu pod nazwą „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”. Tegoroczny etap projektu obejmuje nie tylko modernizację sieci, ale również realizację nowego podłączenia do zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

W ubiegłym roku zrealizowano 3 zadania. Zmodernizowano zewnętrzną instalację odbiorczą (ZIO): z grupowego węzła cieplnego (GWC) W-5 przy ul. Katowickiej, z GWC W-4 przy ul. Jasnej, z GWC W-1 przy ul. Wrzosowej wraz z przyłączem do budynków przy ul. Miodowej i Zielonej.

Obecnie realizowane są 4 zadania:

  • przyłącze do Zakładu Karnego przy ul. Norwida w Jastrzębiu-Zdroju wraz z rozprowadzeniem sieci na budynki socjalne przy ul. Gagarina;
  • modernizacja sieci ciepłowniczej – odejście do GWC W-3 i W-4 – w rejonie ul. Granicznej;
  • przebudowa istniejącej sieci cieplnej w rejonie ul. 1 Maja i ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
  • modernizacja ZIO z  GWC W-5 ul. Katowicka.

Pierwsze umowy na realizację zadań w zakresie robót budowlanych objętych projektem zostały podpisane 21 czerwca 2018 roku. Natomiast całkowite zakończenie projektu, czyli zrealizowanie wszystkich 14 zadań, planuje się do końca roku 2021 roku. Na kolejne 2 lata przewidziano 7 zadań. Są to głównie modernizacje przyłączy, ZIO, sieci oraz magistrali ciepłowniczej z Oddziału „Moszczenica”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będzie realizowany przez spółkę w latach 2018-2021.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Poradnik dot. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (link poniżej):

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/