Zarząd

 • Marek Rusakiewicz

  Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

  Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych (1991 r., Warszawa) oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (1998 r., stypendysta Pacific Lutheran University w Tacoma, USA). Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991), sekretarz miasta Gorzowa Wlkp. (1990-1991), dyrektor Invest-Banku w Gorzowie Wlkp. (1991-1992), od 1992 r. prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Gorzowie Wlkp. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo-energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska (w latach 2000-2001) oraz kilku wojewodów. W latach 1999-2016 zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, ENEA SA w Poznaniu, Kompanii Węglowej SA w Katowicach, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA w Warszawie, Fabryki Produkcji Specjalnej SA w Bolechowie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Społecznik, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci. Hobby – bieganie długodystansowe.

  Oświadczenia Pana Marka Rusakiewicza z dnia 28 grudnia 2018 r.
  Pan Marek Rusakiewicz - Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Pan Marek Rusakiewicz - Prezes Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

  Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim - 100% udziału Samorząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 06.2016 roku, wskazany przez Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 • Artur Michałowski

  Zastępca Prezesa Zarządu

  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Ukończył liczne kursy, seminaria i  szkolenia z zakresu zarządzania. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa ukończył w Katowickiej  Szkole Menedżerów. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Elektrociepłowni „Zofiówka”, będącej w tym czasie  w strukturach KWK „Zofiówka”.  Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, kolejno na stanowiskach: Starszy  Obchodowy Kotłów i Urządzeń Pomocniczych, Starszy Operator  Nastawni Cieplnej, Mistrz Utrzymania Ruchu, Dyżurny Inżynier Ruchu, Zastępca Kierownika Ruchu  ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownik Ruchu EC „Zofiówka”, Zastępca Dyrektora EC „Pniówek”, Dyrektor EC „Zofiówka”, Dyrektor Biura Produkcji. Był członkiem Rady Nadzorczej VII kadencji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Do swoich największych sukcesów zalicza zainicjowanie w 2008 roku działań mających na celu zmianę zapisów Prawa Energetycznego w aspekcie uzyskania  wsparcia dla spalania i współspalania  gazu kopalnianego – metanu, tak zwane fioletowe certyfikaty. Wsparcie uzyskane przez SEJ S.A. z tytułu fioletowych certyfikatów to kwota 35 mln zł w okresie czterech lat. Brał czynny udział w przygotowaniu projektu największej w historii Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  inwestycji, budowy bloku fluidalnego CFB. Kierował procesem odbudowy mocy produkcyjnych elektrociepłowni „Zofiówka” po pożarze w 2014 r. Interesuje się psychologią, parapsychologią, polityką, nowoczesną energetyką i szkoleniami związanymi z rozwojem osobistym.

  Oświadczenia Pana Artura Michałowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.
  Pan Artur Michałowski - Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Pan Artur Michałowski – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec w Rydułtowach – 0,0% udziału Państwowej Osoby Prawnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 06.2015 roku, wskazany przez Podmiot Prywatny.

 • Janusz Dobrosielski

  Zastępca Prezesa Zarządu

  Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektrotechnika, specjalizacja – Przesył i Rozdział Energii Elektrycznej. Ukończył liczne kursy i  szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz studia podyplomowe na kierunku Inżynieria Gazownictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor licznych prac studialnych związanych z rynkiem energii oraz analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki gazowej.

  Od 2001 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG, gdzie pracował w obszarach handlu, planowania i rozwoju. Do swoich największych sukcesów zalicza: stworzenie w strukturach PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. centrum kompetencyjnego GK PGNiG w zakresie energetyki rozproszonej, uruchomienie segmentu sprzedaży energii elektrycznej w strukturach PGNiG SA, w tym wdrożenie centralnego systemu bilingowego do obsługi sprzedaży energii elektrycznej, a także pozyskanie pierwszych świadectw pochodzenia energii elektrycznej („żółte” certyfikaty) dla GK PGNiG. Interesuje się literaturą fantasy, teatrem oraz nowoczesnymi technologiami energetycznymi.

  Oświadczenia Pana Janusza Dobrosielskiego z dnia 21 marca 2019 r.
  Pan Janusz Dobrosielski - Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Pan Janusz Dobrosielski – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:
  PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 100% udziału PGNiG TERMIKA S.A. – Prezes Zarządu od 01.2016 r., powołany przez PGNiG TERMIKA S.A.