Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PTEP SA w 2022 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami).

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2022 r.

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: Biomasa 0,95
2 Wegiel kamienny 68,79
3 Gaz z odmetanowania kopalń  29,16
4 Gaz koksowniczy 0,09
5 Gaz ziemny 0,01
6 Inne, w tym: Olej opałowy 1,00

 

 

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2022 roku.

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla

poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PTEP SA w 2022 r.

 

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są  informacje o wpływie wytwarzania  energii elektrycznej na środowisko 

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

[Mg/MWh]
1. Biuro Ochrony Środowiska PTEP SA Gaz ziemny 0,000244 0,000000 0,000006 0,000000 0,000000
2. www.ptep.pl Węgiel kamienny 0,935577 0,001384 0,000795 0,000167 0,000000
Gaz z odmetanowania kopalń 0,205673 0,000052 0,000366 0,000003 0,000000
Gaz koksowniczy 0,000555 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000
Biomasa 0,000000 0,000006 0,000006 0,000000 0,000000
Olej opałowy 0,008321 0,000007 0,000007 0,000000 0,000000
RAZEM 1,150370 0,001450 0,001180 0,000171 0,000000

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.