Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PTEP SA w 2019 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami).

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2019.

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: Biomasa 0,00
2 Wegiel kamienny 71,47
3 Gaz z odmetanowania kopalń 24,50
4 Gaz koksowniczy 1,97
5 Gaz ziemny 0,99
6 Inne, w tym: Olej opałowy 1,07

 

 

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2019 roku.

 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla

poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PTEP SA w 2019r.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są  informacje o wpływie wytwarzania  energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

[Mg/MWh]
1. Dział ds. Ochrony Środowiska PTEP S.A. Gaz ziemny 0,00650 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000
2. www.ptep.pl Węgiel kamienny 0,71924 0,00108 0,00056 0,00016 0,00000
  Gaz z odmetanowania kopalń 0,11911 0,00001 0,00026 0,00000 0,00000
Gaz koksowniczy 0,00366 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000
Biomasa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Olej opałowy 0,00656 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000
RAZEM 0,85507 0,00110 0,00084 0,00016 0,00000