Rozliczanie ciepła

Rozliczanie ciepła odbywa się miesięcznie za pomocą faktury. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o Prawo Energetyczne i aktualną Taryfę dla Ciepła , a nad wszystkim czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Taryfa zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z Klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zatwierdzana przez Prezesa URE.

Składniki opłaty za ciepło na Twoim rachunku

Na koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej składają się dwa elementy: koszt wyprodukowania ciepła i koszt dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej. Zarówno w przypadku ciepła, jak i usługi przesyłowej mamy do czynienia ze składową stałą i zmienną opłaty.

Opłaty stałe, miesięczne:

  • opłata za moc zamówioną,
  • opłata za usługę przesyłową.

Opłaty miesięczne wg zużycia:

  • opłata za zużyte ciepło,
  • opłata za przesył ciepła,

Na fakturze wyszczególnione są cztery pozycje:

  • opłata stała za moc zamówioną – wyrażona w zł/MW, zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  • opłata zmienna za ciepło – wyrażona w zł/GJ, zależna od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu
  • opłata stała za przesył – wyrażona w zł/MW, zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  • opłata zmienna za przesył - wyrażona w zł/GJ, zależna od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu.

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.