Informacja o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez PTEP S.A. w 2023 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko, w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217)

1. Struktura paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez PTEP S.A. w roku 2023.

Lp.     Źródło energii  Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: Biomasa                                                                                             1,85                                         
2 Wegiel kamienny 69,54
3 Gaz z odmetanowania kopalń  24,02
4 Gaz ziemny 4,37
5 Inne, w tym: Olej opałowy 0,23

 

2. Wykres kołowy obrazujacy graficznie strukturę paliw zużytych do wytworzenia energii cieplnej w 2023 roku.

 

 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są dane o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużytych do wytworzania energii cieplnej sprzedanej przez PTEP S.A. w 2023 r.

  Lp.

   Miejsce, w którym dostępne są  informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko 

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

[Mg/GJ]
1. Biuro Ochrony Środowiska PTEP SA Gaz ziemny   0,001173 0,000000 0,000000 0,000000  0,000000
2. www.ptep.pl Węgiel kamienny 0,087154 0,000164 0,000091 0,000025 0,000000
Gaz z odmetanowania kopalń     0,025408 0,000000 0,000040 0,000000 0,000000
Biomasa 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Olej opałowy 0,000462 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
RAZEM 0,114197 0,000164 0,000131 0,000025 0,000000

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.