Rozliczanie energii elektrycznej

Rozliczanie dostaw energii elektrycznej odbywa się miesięcznie za pomocą faktury. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o Prawo Energetyczne i aktualną Taryfę dla Dystrybucji Energii Elektrycznej, a nad wszystkim czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Taryfa zawiera zbiór cen i stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej służących do rozliczeń dostawcy energii z Klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zatwierdzana przez Prezesa URE.

Składniki opłaty za prąd na Twoim rachunku

Na koszt dostawy energii elektrycznej składają się dwa rodzaje opłat:

Opłaty stałe, miesięczne:

  • opłata za moc zamówioną,
  • opłata przejściowa.

Opłaty miesięczne wg zużycia:

  • opłata przesyłowa zmienna,
  • opłata jakościowa,
  • opłata za ponadnormatywny pobór energii biernej

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.