Szanowni Państwo

Aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 r. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W pozostałych przypadkach przewidzianych ustawą faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

 

Taryfy obowiązujące w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki, obejmuje ona ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz nośnika ciepła, a także stawki za usługi przesyłowe i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie są ustalane zgodnie z zasadami ustawy Prawo energetyczne oraz „Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.” Taryfa dla energii elektrycznej ustalana jest uchwałą zarządu.

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.