Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. jest produkcja ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności: Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Raciborza, Rybnika, Suszca, Wodzisławia Śląskiego, Żor oraz produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla potrzeb kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie stałej dyspozycyjności, ciągłości dostaw i parametrów produkowanych mediów odpowiednio do wymagań klientów oraz uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w zakresie mediów energetycznych poprzez efektywne zarządzanie kosztami, przy spełnieniu wymagań przepisów prawnych i innych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z realizacją powyższych celów Spółka określiła niniejszą politykę, którą konsekwentnie realizuje poprzez:

 • utrzymanie dyspozycyjności oraz zapewnienie klientom ciągłości dostaw i parametrów produkowanych mediów w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań wpływających na funkcjonowanie Spółki,  zadowolenie klientów oraz wszystkich stron zainteresowanych,
 • racjonalizację polityki inwestycyjnej, przy wykorzystaniu efektywnych technologii, minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz wpływających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • realizację programu środowiskowego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom w celu stałej poprawy stanu środowiska,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce,
 • staranny dobór dostawców gwarantujący wysoką jakość oraz ciągłość dostaw materiałów, towarów i usług,
 • podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania oraz uwzględniania roli pracowników oraz osób będących pod nadzorem Spółki w działaniach na rzecz  jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki poprzez szkolenia oraz kursy specjalistyczne,
 • ciągłe doskonalenie i planowanie działań w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również stały nadzór nad ich realizacją w celu optymalnego wykorzystania zasobów,
 • dbanie o dobry wizerunek Spółki i jej promowanie.

Gwarancją spełnienia przyjętej polityki jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach:

 • PN-EN ISO 9001: 2015:10  Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
 • PN-EN ISO 14001: 2015:09  Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania,

który przyczynia się do budowania wizerunku Spółki jako firmy zarządzanej profesjonalnie oraz optymalnie gospodarującej dostępnymi zasobami.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki oraz ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Realizując założenia przyjęte w polityce oraz wykorzystując posiadane zasoby, chcemy produkować nowoczesną, czystą i bezpieczną energię, umożliwiającą konkurowanie na rynku. Polityka ZSZ jest odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji, a także jest znana i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki.

Prezes Zarządu
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Marek Rusakiewicz

Jastrzębie-Zdrój, 29.12.2017r.