Raport środowiskowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA za 2017 rok

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA od lat, zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizuje programy środowiskowe, zapobiega zanieczyszczeniom i awariom w celu stałej poprawy stanu środowiska, prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną przy wykorzystaniu efektywnych technologii, minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu ciągłe doskonalenie w obszarze szeroko pojmowanej ochrony środowiska.

Obecnie dobiegający końca projekt budowy kotła fluidalnego CFB w Oddziale „Zofiówka” pozwoli na obniżenie emisji rocznych zanieczyszczeń z procesów spalania. Blok będzie produkował energię elektryczną w kogeneracji dla firm zewnętrznych i odbiorców indywidualnych, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla miasta Jastrzębia-Zdroju. Technologia kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym pozwoli na optymalne spalanie mieszanek wielopaliwowych.

Działając w obszarze dynamicznie zmieniających się wymagań prawnych i coraz ostrzejszych standardów w zakresie ochrony środowiska, staramy się wychodzić naprzeciw przyszłym wyzwaniom i tak prowadzić politykę inwestycyjną, by bez obaw wkraczać w kolejne okresy działalności.

Od 2016 r. instalacje PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA spełniają nowe ostrzejsze standardy emisyjne we wszystkich jednostkach, które nie korzystają z derogacji lub innych odstępstw. Patrząc w przyszłość, spółka przygotowuje kolejny etap realizacji Programu w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań konkluzji BAT dla LCP i Dyrektywy MCP dla średnich obiektów spalania.

Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne, oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów. Zmniejszenie rocznych emisji zanieczyszczeń ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze oddziaływanie na środowisko.

W zakresie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami (UPS) powstającymi w wyniku spalania paliw, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA całość popiołów lotnych przekazuje do zagospodarowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. Mieszanka popiołowo-wodna doskonale sprawdza się przy zabezpieczeniach pustek poeksploatacyjnych, prowadzenia profilaktyki pożarowej i metanowej poprzez doszczelnianie i wypełnienia zrobów zawałowych, co zapobiega powstawaniu pożarów endogenicznych. Wytworzony żużel w całości przekazywany jest firmie, która posiada odpowiednie decyzje administracyjne i zagospodarowuje odpad głównie w drogownictwie.

Aby zminimalizować wpływ gospodarki ściekowej na środowisko, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA zrealizowała projekty inwestycyjne, które pozwoliły ograniczyć odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska wodnego. Obecnie spółka realizuje projekty mające na celu zamknięcie układów kanalizacyjnych, którymi ścieki kierowane będą do urządzeń operatorów zewnętrznych.