Raport środowiskowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. za rok 2019.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. prowadzi swoje działania tak, aby zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania utrzymywać najwyższe standardy ochrony środowiska. Wszelkie podejmowane działania zmierzające do prowadzenie prawidłowego zarządzania ochroną środowiska mają na celu utrwalenie wizerunku przedsiębiorstwa „przyjaznego środowisku”, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko. W tym celu realizowane są programy środowiskowe zatwierdzane na każdy rok dla każdego Oddziału, na bieżąco nadzorowane są prace automatycznego systemu monitoringu spalin oraz przeprowadzane są kwartalne kontrole środowiskowe we wszystkich podległych Oddziałach.

Ponadto  Spółka prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną, przy wykorzystaniu sprawdzonych w warunkach przemysłowych, wysokosprawnych technologii prowadzących do minimalizacji niekorzystnego wpływu instalacji na środowisko naturalne. 

Wszystkie podejmowane działania mają na celu ciągłe doskonalenie w obszarze szeroko pojmowanej ochrony środowiska.

Działając w obszarze dynamicznie zmieniających się wymagań prawnych i coraz ostrzejszych standardów w zakresie ochrony środowiska staramy się wychodzić naprzeciw przyszłym wyzwaniom i tak prowadzić politykę inwestycyjną, by bez obaw wkraczać w kolejne okresy działalności.

W PTEP S.A. został powołany zespół specjalistów, którzy opracowują koncepcję dostosowania i modernizacji instalacji prowadzonych przez spółkę do wymagań jakie obowiązywać będą po wejściu w życie konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania oraz Dyrektywy MCP dla średnich źródeł spalania. W 2019r. dostosowano posiadane pozwolenia zintegrowane do wymagań najlepszych dostępnych technik dla dużych źródeł spalania.

Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów. Zmniejszenie rocznych emisji zanieczyszczeń ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący postęp jaki PTEP S.A. wykonało w zakresie  ograniczaniu emisji szkodliwych składników spalin do powietrza przez ostatnią dekadę. 

Wykres.1 Emisje pyłu, SO2, NOx, CO2 do atmosfery z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2006- 2019.

W zakresie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami (UPS) powstającymi w wyniku spalania paliw, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  całość popiołów lotnych przekazuje do zagospodarowania  w podziemnych wyrobiskach górniczych. Mieszanka popiołowo-wodna doskonale sprawdza się przy zabezpieczeniach pustek poeksploatacyjnych, prowadzenia profilaktyki pożarowej i metanowej poprzez doszczelnianie i wypełnianie zrobów zwałowych, co zapobiega powstawaniu pożarów endogenicznych. Powstały żużel przekazywany jest firmom posiadające odpowiednie decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami  i zagospodarowujące go głównie w budownictwie  drogowym.

Po zmianach jakie nastąpiły w zakresie gospodarki odpadami (elektroniczna baza BDO) służby ochrony środowiska wraz z powołanym koordynatorem  nadzorują poprawność użytkowania systemu oraz prowadzą szkolenia pracownicze w zakresie obsługi bazy danych o odpadach. Działania te mają na celu prawidłowe spełnienie obowiązku nałożonego ustawą o odpadach.

Aby zminimalizować wpływ gospodarki ściekowej na środowisko PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w 2019r. zrealizowała dwa projekty inwestycyjne, które pozwoliły ograniczyć odprowadzanie  zanieczyszczeń do środowiska wodnego. 

Wykres.2 Uboczne produkty spalania wytworzone w instalacjach PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2012-2019.