Raport środowiskowy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA za 2018 rok

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA od lat, zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizuje programy środowiskowe, zapobiega zanieczyszczeniom i awariom w celu stałej poprawy stanu środowiska, prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną przy wykorzystaniu efektywnych technologii, minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu ciągłe doskonalenie w obszarze szeroko pojmowanej ochrony środowiska.

W roku 2018 oddano do eksploatacji nowoczesny kocioł fluidalny CFB w Oddziale „Zofiówka” co pozwoli na obniżenie emisji rocznych zanieczyszczeń z procesów spalania. Blok produkuje energię elektryczną w kogeneracji dla firm zewnętrznych i odbiorców indywidualnych, a także zapewnia ciągłość dostaw ciepła dla miasta Jastrzębia-Zdroju. Technologia kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym pozwala na optymalne spalanie mieszanek wielopaliwowych.

Działając w obszarze dynamicznie zmieniających się wymagań prawnych i coraz ostrzejszych standardów w zakresie ochrony środowiska, staramy się wychodzić naprzeciw przyszłym wyzwaniom i tak prowadzić politykę inwestycyjną, by bez obaw wkraczać w kolejne okresy działalności.

Od 2016 r. instalacje PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA spełniają nowe ostrzejsze standardy emisyjne we wszystkich jednostkach, które nie korzystają z derogacji lub innych odstępstw. Patrząc w przyszłość, spółka przygotowuje kolejny etap realizacji Programu w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań konkluzji BAT dla LCP i Dyrektywy MCP dla średnich obiektów spalania.

Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne, oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów. Zmniejszenie rocznych emisji zanieczyszczeń ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze oddziaływanie na środowisko.

 

 

W zakresie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami (UPS) powstającymi w wyniku spalania paliw, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  całość popiołów lotnych przekazuje do zagospodarowania  w podziemnych wyrobiskach górniczych. Mieszanka popiołowo-wodna doskonale sprawdza się przy zabezpieczeniach pustek poeksploatacyjnych, prowadzenia profilaktyki pożarowej i metanowej poprzez doszczelnianie i wypełnianie zrobów zwałowych, co zapobiega powstawaniu pożarów endogenicznych. Powstały żużel przekazywany jest firmom posiadające odpowiednie decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami  i zagospodarowujące go głównie w budownictwie  drogowym.

W październiku 2018 Oddział Zofiówka przejął do eksploatacji kocioł fluidalny CFB.  Do końca roku wytworzono z tego kotła 24 274 Mg odpadów paleniskowych (popiół lotny, popiół denny, piasek nadmiarowy). Popiół lotny pochodzący z kotła CFB  zagospodarowywany jest  w podziemnych wyrobiskach górniczych,
z kolei popiół denny jak i piasek nadmiarowy przekazywany jest firmie posiadającej stosowne decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami. Odpady te (popiół denny, piasek nadmiarowy) wykorzystywane są w budownictwie drogowym i kubaturowym.                    

Aby zminimalizować wpływ gospodarki ściekowej na środowisko, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zrealizowała projekty inwestycyjne, które pozwoliły ograniczyć odprowadzanie  zanieczyszczeń do środowiska wodnego.