Skład Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA  (X kadencja na lata 2022-2024):

 

  • Bożena Głod – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dyrektor Pionu Ekonomicznego PGNiG TERMIKA S.A. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zdobywała także jako dyrektor finansowy, główny księgowy i biegły rewident w znaczących dla polskiej gospodarki podmiotach, w tym firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przeprowadzała procesy połączenia, wydzielenia i wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółek. W przeszłości nadzorowała pracę audytu wewnętrznego i kontroli, między innymi budując i rozwijając funkcje audytu i kontroli w dużej grupie kapitałowej, pełniąc w niej rolę zarządzającego audytem. Przygotowywała efektywne finansowo rozwiązania zarówno dla dużych podmiotów, jak i grup kapitałowych. Uczestniczyła jako ekspert w wejściu podmiotów na regulowany rynek papierów wartościowych.

 

  • Monika Kopyt – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku energetyka. Ukończyła studia podyplomowe z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię Kompetencji Menedżera na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2017 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Od 2009 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA. W ramach „Programu dla Absolwentów” rozpoczęła pracę w Wydziale Wytwarzania Siekierki i Kawęczyn. W PGNiG TERMIKA pracowała w Wydziale Controllingu Projektów, Wydziale Strategii Technicznej, Analiz i Planowania, Wydziale Nadzoru Biznesowego. W 2017 roku została Kierownikiem Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania, zaś od grudnia 2020 roku pełni funkcję Kierownika Wydziału Nadzoru Biznesowego w Departamencie Strategii i Rozwoju.

Oświadczenia Pani Moniki Kopyt z dnia 12.04.2019 roku:

Pani Monika Kopyt oświadcza, że jej Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. 

Pani Monika Kopyt oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju PGNiG TERMIKA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Andrzej Walkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem energetycznym (tak w zakresie doradztwa biznesowego, jak i regulacyjnego), ale także z prawem cywilnym, handlowym i administracyjnym, który swoje kilkunastoletnie już doświadczenie zdobywał zarówno w organach administracji rządowej, jak i polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Od roku 2018 związany z Grupą Kapitałową PGNiG (obecnie GK ORLEN). Autor publikacji z zakresu prawa energetycznego (w tym komentarzy do Prawa energetycznego oraz dyrektyw UE z zakresu OZE), a także prelekcji i szkoleń z tego zakresu. Posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami z branży energetycznej zdobyte w ramach prac w organach nadzorczych.

 

  • Piotr Szadkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył również studium podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Doświadczenie zdobywał w wielkich podmiotach komercyjnych oraz administracji publicznej. Obecnie związany zawodowo z Grupą Kapitałową ORLEN, specjalizując się w obszarze obsługi korporacyjnej oraz CSR.

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.