Skład Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA  (X kadencja na lata 2021-2023):

 

  • Bożena Głod – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dyrektor Pionu Ekonomicznego PGNiG TERMIKA S.A. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zdobywała także jako dyrektor finansowy, główny księgowy i biegły rewident w znaczących dla polskiej gospodarki podmiotach, w tym firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przeprowadzała procesy połączenia, wydzielenia i wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółek. W przeszłości nadzorowała pracę audytu wewnętrznego i kontroli, między innymi budując i rozwijając funkcje audytu i kontroli w dużej grupie kapitałowej, pełniąc w niej rolę zarządzającego audytem. Przygotowywała efektywne finansowo rozwiązania zarówno dla dużych podmiotów, jak i grup kapitałowych. Uczestniczyła jako ekspert w wejściu podmiotów na regulowany rynek papierów wartościowych.

 

  • Justyna Wścieklicka-Pesce – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2016 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego. W latach 2000-2016 doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych zarówno w Polsce, jak i we Włoszech oraz w instytucjach finansowych i bankowych na stanowiskach menedżerskich. Prowadzi również własną działalność w zakresie doradztwa i szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od grudnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Dyrektora Departamentu Personalnego w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Monika Kopyt – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku energetyka. Ukończyła studia podyplomowe z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię Kompetencji Menedżera na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2017 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Od 2009 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA. W ramach „Programu dla Absolwentów” rozpoczęła pracę w Wydziale Wytwarzania Siekierki i Kawęczyn. W PGNiG TERMIKA pracowała w Wydziale Controllingu Projektów, Wydziale Strategii Technicznej, Analiz i Planowania, Wydziale Nadzoru Biznesowego. W 2017 roku została Kierownikiem Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania, zaś od grudnia 2020 roku pełni funkcję Kierownika Wydziału Nadzoru Biznesowego w Departamencie Strategii i Rozwoju.

Oświadczenia Pani Moniki Kopyt z dnia 12.04.2019 roku:

Pani Monika Kopyt oświadcza, że jej Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. 

Pani Monika Kopyt oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju PGNiG TERMIKA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Radosław Skrzetuski – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania na Politechnice Lubelskiej. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration.

Prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, specjalizując się w zarządzaniu strategicznym i marketingu.

Jest członkiem zarządu Fundacji Wschodnioeuropejski Instytut Nauki i Rozwoju. Aktualnie pracuje w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.