PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zwana dalej ,,Spółką”), w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649), informuje, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).