Zarząd

 • Krzysztof Zalewski

  Prezes Zarządu

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo - Wydział Prawa i Administracji oraz angielskojęzycznych studiów w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonej przez Cambridge University. Ukończył również, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości a także studia Master of Business Administration prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa w Warszawie.

  W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o.

  W latach 2007 – 2016 pracował w PERN S.A., gdzie od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Prawnego. W latach 2013 – 2014 był Radcą Prawnym w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

  Od czerwca 2016 roku do września 2020 roku był Prezesem Zarządu Naftoserwis sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej PERN. Zaś od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku był także Prezesem Zarządu Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o., koordynując proces połączenia tej spółki z Naftoserwis sp. z o.o.

  Oświadczenia Pana Krzysztofa Zalewskiego z dnia 29 września 2020 r.

  Pan Krzysztof Zalewski – Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 • Artur Michałowski

  Zastępca Prezesa Zarządu

  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – Master of Corporate Governanse/ Menedżer Ładu Korporacyjnego oraz studia Executive  Master of Business Administration  w Collegium Humanum  Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Ukończył liczne kursy, seminaria i  szkolenia z zakresu zarządzania. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa ukończył w Katowickiej  Szkole Menedżerów. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Elektrociepłowni „Zofiówka”, będącej w tym czasie  w strukturach KWK „Zofiówka”.  Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, kolejno na stanowiskach: Starszy  Obchodowy Kotłów i Urządzeń Pomocniczych, Starszy Operator  Nastawni Cieplnej, Mistrz Utrzymania Ruchu, Dyżurny Inżynier Ruchu, Zastępca Kierownika Ruchu  ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownik Ruchu EC „Zofiówka”, Zastępca Dyrektora EC „Pniówek”, Dyrektor EC „Zofiówka”, Dyrektor Biura Produkcji. Był członkiem Rady Nadzorczej VII kadencji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Do swoich największych sukcesów zalicza zainicjowanie w 2008 roku działań mających na celu zmianę zapisów Prawa Energetycznego w aspekcie uzyskania  wsparcia dla spalania i współspalania  gazu kopalnianego – metanu, tak zwane fioletowe certyfikaty. Wsparcie uzyskane przez SEJ S.A. z tytułu fioletowych certyfikatów to kwota 35 mln zł w okresie czterech lat. Brał czynny udział w przygotowaniu projektu największej w historii Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  inwestycji, budowy bloku fluidalnego CFB. Kierował procesem odbudowy mocy produkcyjnych elektrociepłowni „Zofiówka” po pożarze w 2014 r. Interesuje się psychologią, parapsychologią, polityką, nowoczesną energetyką i szkoleniami związanymi z rozwojem osobistym.

  Oświadczenia Pana Artura Michałowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.
  Pan Artur Michałowski - Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Pan Artur Michałowski – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec w Rydułtowach – 0,0% udziału Państwowej Osoby Prawnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 06.2015 roku, wskazany przez Podmiot Prywatny.

 • Sławomir Błażej

  Zastępca Prezesa Zarządu

  Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji zarządzanie i administracja oraz warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

  Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu obsługi klienta oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych menadżerskich, głównie w międzynarodowych korporacjach, związane z zarządzaniem sprzedażą, marketingiem oraz rozwojem biznesu. Specjalizuje się w tworzeniu i organizowaniu struktur firmy, realizacji nowatorskich projektów, poszukiwaniu i wdrażaniu nowych możliwości rynkowych. Cechuje się wysokimi umiejętnościami w prowadzeniu negocjacji.

  W latach 2017-2019 związany był ze spółkami Grupy Kapitałowej Węglokoks SA, w których pełnił m.in. funkcję Dyrektora Biura Analiz Projektów Rozwojowych, a następnie Wiceprezesa Zarządu Węglokoks Stal.

  Oświadczenia Pana Sławomira Błażeja z dnia 19 października 2020 r.

  Pan Sławomir Błażej – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.