AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Modernizacja sieci ciepłowniczej od  K-10-B ul. Opawska do K-B-14 ul. Ocicka w Raciborzu

Celem zadania jest zapewnienie bezawaryjnej pracy magistrali ciepłowniczej zaopatrującej znaczną część odbiorców miasta Racibórz w ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. Zakładany cel obniżenie strat ciepła i ubytków nośnika.  Wyeliminowanie stanów awaryjnych generujących straty w sprzedaży ciepła.   Zapewnienie ciągłości dostawy ciepła, dla znaczącej liczby odbiorców. W efekcie realizacji zadania, nastąpi odtworzenie zdekapitalizowanej kanałowej sieci ciepłowniczej, na sieć preizolowaną

Modernizacja systemu ciepłowniczego GWC Pomnikowa w Raciborzu.

Celem  zadania   jest   odtworzenie  zdekapitalizowanej   zewnętrznej   instalacji   odbiorczej  z  GWC Pomnikowa  zasilanej  z Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3. Poprzez modernizację   do   technologii   rur   preizolowanych  osiągnięte zostanie zmniejszenie  strat ciepła,  nastąpi   poprawa   pewności   zasilania  w   ciepło,  oraz  progres   wskaźników   sprawności  energetycznej.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w obrębie ulic Żwirki-Wigury, Społecznej, Kosmonautów, Skłodowskiej, Pomnikowej w Raciborzu.

Celem zadania jest odtworzenie zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej, ulegającej licznym awariom. Na terenie wnioskowanego zadania, zlokalizowane są domy jednorodzinne odbiorców, wyrażających zainteresowanie korzystaniem z ciepła systemowego. Będąca w bardzo złym stanie sieć ciepłownicza, zostanie wymieniona na sieć wykonaną w technologii rurociągów  preizolowanych. Przeprojektowany przebiegu sieci, przy uwzględnieniu aktualnych odbiorców, pozwoli na jej wyprowadzenie  z posesji właścicieli nie związanych z dostawą ciepła, jak również pozyskanie nowych odbiorców na potrzeby c.o. i c.w.u..

Modernizacja Zewnętrznej Instalacji Odbiorczej na odcinku od K10 c  do K12 zasilanej z GWC 2 przy ul. Leszka 79 w Wodzisławiu Śląskim

Celem zadania jest odtworzenie sieci Zewnętrznej Instalacji Odbiorczej z GWC -2 ul.  Leszka 79    zasilana  z   Ciepłowni    Miejskiej   w   Wodzisławiu   Śląskim  przy   ul.  Radlińskiej   72. Dzięki  modernizacji   Z.I.O.  w  technologii  rur  preizolowanych zostaną obniżone straty  na przesyle ciepła, nastąpi poprawa pewności zasilania w ciepło Odbiorców. Zamówiona  moc odbiorców zasilanych z tych sieci wynosi 3,5951 MW.

Zabudowa zasuw sekcyjnych na sieci magistralnej preizolowanej za korytem rz. Odry w kierunku oś. Ostróg  w Raciborzu.

Zabudowa zasuw pozwoli na sekcjonowanie odcinka sieci ciepłowniczej ze względów eksploatacyjnych i strategicznych za przejściem pod korytem rz. Odry, w celu zabezpieczenia, w razie awarii sieci pod korytem rzeki Odra, dostaw ciepła dla Odbiorców oś. Ostróg.

Podłączenie nowych Odbiorców na terenie działalności PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Podłączenie nowych Odbiorców ma na celu przede wszystkim zmniejszenie niskiej emisji. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie  węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Przyczynia się do tego ogrzewanie domów słabej jakości paliwem, spalanie śmieci, korzystanie z przestarzałych kotłów węglowych.

Podłączenie do ciepła systemowego pozwoli na wyeliminowanie szkodliwych produktów spalania jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne a także metale ciężkie i pyły zawieszone PM10 i PM2,5.

Produkty te przyczyniają się do powstawania wielu chorób oraz występowanie nie odwracalnych zmian w środowisku a w konsekwencji do jego degradacji.

Właśnie w celu wyeliminowania tych szkodliwych substancji podłączamy nowych Odbiorców.

Budowa instalacji odpylania kotłów WR-25 zainstalowanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Zakład Żory i Zakład Racibórz

Celem zadania jest dostosowanie urządzeń wytwórczych zainstalowanych w Zakładzie Żory i Racibórz do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP. Dla osiągnięcia wymaganych poziomów emisyjnych pyłu poniżej 50 mg/um3 zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącej instalacji odpylania na potrzeby odpylania wstępnego oraz budowa nowej instalacji odpylania z zastosowaniem filtrów workowych (jako odpylania końcowego) wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Budowa kotłów gazowych o mocy sumarycznej mocy 6MW w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.  Zakład Racibórz

Celem zadania jest odtworzenie ubytku mocy grzewczej Zakładu Racibórz, po planowanym obniżeniu mocy istniejących kotłów WR-25 nr 1 i 3 w celu dostosowania zakładu do wymagań ochrony środowiska zgodnie z zapisami Dyrektywy MCP.

Budowa samodzielnej elektrociepłowni o sumarycznej mocy cieplnej 6MW w lokalizacji Ostróg w Raciborzu;

Celem zadania jest zarówno odtworzenie ubytku mocy grzewczej Zakładu Racibórz, po planowanym obniżeniu mocy istniejących kotłów WR-25 nr 1 i 3 jak i ograniczenie ryzyka braku zasilania dzielnicy Ostróg w ciepło w przypadku awarii ciepłociągu pod korytem rzeki Odry.

Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika (2022 r.)

Miejska sieć ciepłownicza obecnie zasilana jest energią cieplną ze źródła PGG SA Zakład Elektrociepłownie – Ciepłownia „Chwałowice”. Zgodnie z decyzją spółki PGG po sezonie ciepłowniczym 2021/22 nie będzie dostarczane ciepło do sieci zarządzanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju.

Zgodnie z upublicznionymi informacjami PGE EC wycofało się z realizacji zobowiązania dostarczenia ciepła dla miasta z Elektrowni Rybnik. Wobec powyższego PTEP SA podjął działania polegające na zapewnieniu dostaw ciepła dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do osiągnięcia celu konieczna jest realizacja przedsięwzięcia dwuetapowo. W pierwszej kolejności realizujemy budowę rejonowych kotłowni gazowych, w drugiej kolejności uzupełnienie rejonowych kotłowni o nowe źródła. Podstawą produkcji ciepła będą nowe układy kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych, natomiast nowe kotły gazowe będą uzupełniały produkcję. Przewiduje się możliwość wykorzystania istniejących wodnych kotłów opalanych węglem do pełnienia funkcji szczytowo-rezerwowej. 

Budowa SG Zofiówka:

W dniu 29.12.2020r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. podpisała Umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji kogeneracyjnej 2x2Mwe w Oddziale Zofiówka”.

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, POIS.01.07.03-00-0002/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest zagospodarowanie prognozowanych wolumenów gazu z odmetanowania kopalń poprzez budowę dwóch kogeneracyjnych silników gazowych o mocy 2x2MWe na terenie Oddziału Zofiówka, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie dostępnych paliw oraz zapewni wzrost produkcji energii elektrycznej. 

 

 

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.