Kapitał zakładowy Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA wynosi 370 836 300 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych), i dzieli się na 3.708.363 (słownie: trzy miliony siedemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

Wszystkie akcje objęte zostały przez jednego akcjonariusza - PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15.