INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z monitoringiem wizyjnym

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO przedstawiamy następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (dalej: PTEP SA) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Rybnickiej 6c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000076747; NIP: 633-10-05-997

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 • telefonując pod numer: 32 7537115, 538 628 407 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,

 • pisząc na adres mailowy: daneosobowe@termika.pgnig.pl,

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę oraz nadzór nad procesami produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i sprężonego powietrza.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., tj. w jego obiektach i na terenie nieruchomości należących do Spółki oraz obiektów którymi zarządza na podstawie odpowiednich umów i ustaleń oraz teren przyległy do nich.

Nadzór w postaci monitoringu prowadzony jest po to, aby rejestrować zdarzenia w kontekście bezpieczeństwa pracy, ewentualnych kradzieży, dewastacji mienia oraz wykrywania zdarzeń awaryjnych w procesach produkcyjnych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej w związku z art. 222 kodeksu pracy oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź ochrony praw i interesów PTEP SA.

JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Monitoring funkcjonuje całą dobę, pracownicy dozoru i ochrony mienia PTEP SA oraz firm zewnętrznych prowadzą ciągłą (na żywo) obserwację obrazu, przekazywanego z kamer służących do monitorowania.

Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu, nie rejestruje się dźwięku.

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PTEP SA w zakresie świadczonych na jej rzecz usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych (m.in. dostawcy systemów informatycznych i usług IT), spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN*, a w stosowanych przypadkach także podmioty uzyskujące dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
m.in.: instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także inne podmioty, którym wymienione organizacje powierzyły wykonywanie zadań.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. z poza EOG) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Nagrania obrazu przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem przypadków, w których nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wtedy termin przechowywania zapisów monitoringu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/U W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO) – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności, lub błędy przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art.17 ust. 3 RODO,

 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), 

 • prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – względem przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora
  z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją,

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – w przypadku planowania przetwarzania danych osobowych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym profilowania, Administrator uprzednio poinformuje o tym osoby których dane dotyczą, a także wdroży należyte środki ochrony ich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna,
  iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu, obsługę systemu kamer przemysłowych oraz pieczę nad przechowywaniem i niszczeniem nagrań sprawują wyznaczone w tym celu i odpowiednio przeszkolone osoby oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

[*]Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN jest dostępna pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/struktura-grupy-orlen lub innym, który go zastąpi w przyszłości.

UDOSTĘPNIANIE NAGRAŃ MONITORINGU

Udostępnianie kopii zapisów z systemu monitoringu odbywa się na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa.

Zapisy monitoringu na pisemne żądanie udostępnia się podmiotowi uprawnionemu lub osobie fizycznej, która wykaże uzasadnioną potrzebę.

Zapis z monitoringu może być udostępniany w okolicznościach:

 • zagrożenia bezpieczeństwa pracowników lub osób przebywających na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.,
 • niszczenia lub kradzieży mienia będącego własnością Spółki lub osób przebywających na jej terenie,
 • sytuacji kryzysowych
Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego określa Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A..

Uwaga:

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), przysługuje Pani/u prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/a dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/a danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/a interesów, praw i wolności lub Pani/a dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wtedy PTEP SA jako Administrator danych osobowych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.