Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CM Wodzisław (2019)

Celem zadania było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Oddziału Wodzisław.  W ramach inwestycji nastąpił rozdział kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej. Poza nową przepompownią wód opadowych, zabudowano nowe urządzenia podczyszczające wody odprowadzane z terenu ciepłowni tj., koalescencyjny separator substancji ropopochodnych oraz dwukomorowy osadnik zawiesiny mineralnej.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CR ,,Polna” w  Czerwionce-Leszczynach (2019)

W ramach zadania dokonano przebudowy istniejącej kanalizacji zewnętrznej na terenie CR Polna w zakresie niezbędnym dla rozdzielenia kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej wraz z zabudową nowy urządzeń podczyszczających odprowadzane ścieki tj.:

separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem zawiesiny w ciągu istniejącej kanalizacji deszczowej, osadnik wstępnego oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenu składowania węgla.

W ciągu kanalizacji technologicznej zabudowano zbiornik wraz z przepompownią ścieków technologicznych, osadnikiem zawiesiny i studnią poboru próbek.

 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych - uciepłownienie dzielnicy Chwałowice w Rybniku.

Obecnie trwają prace związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych w ramach uciepłownienia dzielnicy Chwałowice w Rybniku. W roku 2020 planowane jest zakończenie całego zadania.