PLANOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska.

Jest to grupa inwestycji mających dostosować urządzenia wytwórcze Spółki do ciągle zaostrzających się wymagań emisyjnych, obecnie w szczególności wynikających z konkluzji BAT. Pierwszy etap dostosowania urządzeń zakończony został przed 2016 r. w związku z wejściem w życie ostrzejszych norm środowiskowych dyrektywy IED. Kolejne etapy został poprzedzone analizami pod kątem ekonomicznym jak również ekologicznym, w wyniku których ustalono następujące kierunki dostosowania istniejących źródeł, podlegających obecnie pod wymagania konkluzji BAT:

a)     Oddział „Zofiówka”:

Ø  Dostosowanie kotła fluidalnego CFB do wymogów emisyjnych konkluzji BAT. W zakresie większości emisji kocioł już obecnie spełnia wymagania.

Ø  Dostosowanie kotła ciepłowniczego WP-70 do wymogów emisyjnych konkluzji BAT, jako kotła szczytowego 1 500 h/rok i dostosowanie go do wymagań konkluzji BAT z uwzględnieniem uzyskanego odstępstwa czasowego do końca 2023r.;

b)     Oddział „Moszczenica”, „Racibórz”’ „Żory”:

Ø  Ograniczenie do niezbędnego minimum mocy w paliwie węglowym celem przekształcenia podległości instalacji spod konkluzji BAT na podległość pod Dyrektywę MCP przed 2023r., w tym konwersja paliwa węglowego na paliwo gazowe i olej opałowy oraz dostosowanie do wymogów emisyjnych Dyrektywy MCP przed 2025r., z uwzględnieniem możliwego odstępstwa czasowego do końca 2029r.

 

Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika (2022 r.)

Miejska sieć ciepłownicza obecnie zasilana jest energią cieplną ze źródła PGG SA Zakład Elektrociepłownie – Ciepłownia „Chwałowice”. Zgodnie z decyzją spółki PGG po sezonie ciepłowniczym 2021/22 nie będzie dostarczane ciepło do sieci zarządzanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju

Zgodnie z upublicznionymi informacjami PGE EC wycofało się z realizacji zobowiązania dostarczenia ciepła dla miasta z Elektrowni Rybnik. Wobec powyższego PTEP S.A. podjął działania polegające na zapewnieniu dostaw ciepła dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do osiągnięcia celu konieczna jest  realizacja przedsięwzięcia dwuetapowo. W pierwszej kolejności planuje się budowę rejonowych kotłowni gazowych, w drugiej kolejności uzupełnienie rejonowych kotłowni o nowe źródła . Podstawą produkcji ciepła będą nowe układy kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych, natomiast nowe kotły gazowe będą uzupełniały produkcję. Przewiduje się możliwość wykorzystania istniejących wodnych kotłów opalanych węglem do pełnienia funkcji szczytowo-rezerwowej. 

 

Program poprawy efektywności na lata 2020÷2030

 

W celu poprawy efektywności Spółki zarówno w obszarze wytwarzania jak również redukcji kosztów stałych zidentyfikowano szereg działań. Najważniejsze z nich to działania skoncentrowane na poprawie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez dociążenie cieplne bloku CFB w EC Zofiówka. Na działania te składają się dwa projekty:

 

1. Połączenie systemów ciepłowniczych EC Zofiówka i EC Pniówek.

Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej, pozwalającej na zwiększenie wykorzystania bloku CFB w Oddziale Zofiówka poprzez zasilenie Oddziału Pniówek. Obecnie blok CFB zasila odbiorców ciepła wyłącznie w Jastrzębiu-Zdroju.

W wyniku połączenia sieci ciepłowniczych Spółka uzyska następujące efekty:

  • znaczące ograniczenie ciepła produkowanego w kotłach wodnych TPP ciepłem produkowanym w kogeneracji bloku CFB,
  • redukcję emisji dwutlenku węgla i innych substancji oraz poprawę sprawności wytwarzania ciepła,
  • przekształcenie systemu ciepłowniczego w Pawłowicach w efektywny system ciepłowniczy, w którym ciepło dostarczane z kogeneracji przekroczy 75%,

 

2. Program rozwoju rynku ciepłej wody użytkowej dla Jastrzębia-Zdroju.

Projekt będzie polegał na zabudowie lub modernizacji niezbędnej infrastruktury w postaci przyłączy i węzłów cieplnych dla odbiorców w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie obecnie Spółka dostarcza ciepło wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.).

W wyniku realizacji projektu Spółka spodziewa się uzyskać następujące efekty:

  •  poprawa współczynnika skojarzenia oraz sprawności ogólnej wytwarzania energii w bloku CFB,
  • wzrost efektywności zarówno wytwarzania ciepła jak również jego przesyłu wpłynie na optymalizację ceny ciepła dla odbiorców,
  •  poprawa wizerunku i umocnienie pozycji lokalnego dostawcy poprzez oferowanie kompletnego i oczekiwanego przez klienta produktu.