INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla KLIENTÓW 

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO przedstawiamy następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (dalej: PTEP SA) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Rybnickiej 6c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000076747; NIP: 633-10-05-997

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 • telefonując pod numer: 32 7537115, 538 628 407 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,

 • pisząc na adres mailowy: daneosobowe@termika.pgnig.pl,

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy z PTEP SA, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy oraz jeżeli doszło do jej zawarcia w celu realizacji umowy, a także w celu udzielenia informacji i realizacji zgłoszenia, składanych wniosków, a także dochodzenia ewentualnych należności.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. podatkowego i przepisów o rachunkowości) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź ochrony praw Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, badania poziomu satysfakcji klienta ze świadczonych usług lub produktów PTEP SA, a także zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora oraz badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz, zapraszania do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz informowania o prowadzonych przez PTEP SA akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO – podjęcie działań przed zawarciem umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PTEP SA na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości;

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z m.in. marketingiem bezpośrednim produktów Administratora, badaniem satysfakcji, oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź ochrony praw i interesów PTEP SA, a także zapewnienie kontaktów z klientami.

JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

 • Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PTEP SA obejmuje imię, nazwisko, dane kontaktowe, adresy pocztowe, numer PESEL, numer NIP, numer kontrahenta, dane ujawnione w rejestrach publicznych, dane ujawnione w treści pełnomocnictwa (jeśli zostało Pani/Panu udzielone).

 • Ponadto, w przypadku korzystania z EBOK oprócz wskazanych wyżej danych osobowych, zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (tzw. logi) oraz ciasteczka (tzw. cookies), które podczas Pani/Pana pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści EBOK. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Pani/Pana
  i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie tożsamości na ich podstawie.

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PTEP SA w zakresie świadczonych na jej rzecz usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych (m.in. dostawcy systemów informatycznych i usług IT), spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN*, a w stosowanych przypadkach także podmioty uzyskujące dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
m.in.: instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także inne podmioty, którym wymienione organizacje powierzyły wykonywanie zadań.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. z poza EOG) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, dotyczy to również wniosków składanych on-line.

Pani/Pana dane związane z korzystaniem z EBOK przechowujemy tak długo, aż Pani/Pan nie zlikwiduje konta.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, przepisów o rachunkowości, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/U W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO) – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności, lub błędy przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art.17 ust. 3 RODO,

 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), 

 • prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – względem przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora
  z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją,

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – w przypadku planowania przetwarzania danych osobowych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym profilowania, Administrator uprzednio poinformuje o tym osoby których dane dotyczą, a także wdroży należyte środki ochrony ich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna,
  iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem oraz skorzystanie przez Panią/Pana z niektórych oferowanych usług oraz jest niezbędne jest do zawarcia umowy z PTEP SA.

Dane przekazywane w serwisie EBOK podawane są dobrowolnie, podanie ich jest niezbędne do korzystania z EBOK.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

W przypadku korzystania z usług Administratora za pomocą serwisów internetowych Pani/Pana dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Nie ujawniamy danych gromadzonych za pośrednictwem serwisów intertowych innym podmiotom za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, chyba że posiadamy Pani/Pana zgodę.

Do ochrony przesyłanych danych pomiędzy Pani/Pana komputerem, a serwisem internetowym stosujemy komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

[*]Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN jest dostępna pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/struktura-grupy-orlen lub innym, który go zastąpi w przyszłości.

Uwaga:

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), przysługuje Pani/u prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/a dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/a danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/a interesów, praw i wolności lub Pani/a dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wtedy PTEP SA jako Administrator danych osobowych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.