Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze. Bo któż jak nie pracownik jest największą wartością dla firmy.

W PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA prowadzone są ciągłe działania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników. Są one skoncentrowane na następujących priorytetach:

  1. Zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.
  2. Realizacja szkoleń zlecanych na zewnątrz oraz realizowanych przez służby wewnętrzne, dyskusji oraz konsultacji z pracownikami w celu podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania oraz uwzględniania roli pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Zapewnienie technicznego bezpieczeństwa pracy poprzez remonty, konserwacje i modernizacje parku maszynowego.
  4. Realizacja zadań w związku z ochroną przeciwpożarową, w tym: szkolenie pracowników własnych oraz firm zewnętrznych z dziedziny ppoż. oraz podnoszenie świadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających na ograniczenie możliwość powstania pożaru oraz ograniczenie jego skutków do minimum.
  5. Nadzór i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Rozwiązania techniczne to nie wszystko. W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA dąży się do wzrostu świadomości pracowników w obszarze bhp. Wzrost świadomości pracowników, wiedza, iż to oni w dużym stopniu wpływają na bezpieczeństwo pracy w spółce, to jeden z głównych celów stawianych na najbliższą przyszłość.

„Lepiej jest stracić minutę życia niż życie w minutę”. Rozsądne podejście do bezpieczeństwa pracy naprawdę wiele czasu nas nie kosztuje, a może przyczynić się do ograniczenia ryzyka wypadkowego.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.