Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce od 2005 roku.

W dniach 17-18 kwietnia 2019 r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. pomyślnie przeszła audyt nadzoru I Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który był połączony z certyfikacją w oparciu o normę PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzana bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.

Audit został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy potwierdzili zgodność wdrożonego w Spółce ZSZ z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
  • PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
  • PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.

Zakres certyfikacji obejmował: wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i chłodu, przesył i dystrybucję ciepła.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zapewnia wysoką jakość produktów i usług, a co za tym idzie - spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydany certyfikat ZSZ jest ważny do 29.04.2021r.

Ważność certyfikatu BHP na normę PN-N-18001:2004 wygasa z dniem 11.03.2021r.