Szanowni Państwo,

W dniu 19.09.2022r weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa zapewnienia wsparcie dla:

- Gospodarstw domowych – bez konieczności składania oświadczenia;

- Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych -  konieczne jest złożenie oświadczenia (link – załącznik nr 1 );

- innych podmiotów dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych na potrzeby gospodarstw domowych -  konieczne jest złożenie oświadczenia (link- załącznik nr 1);

- podmiotów użyteczności publicznej wyszczególnionych w art. 4 ust1 pkt 4 ustawy - konieczne jest złożenie oświadczenia (link- załącznik nr 2);

Zaproponowany przez ustawodawcę mechanizm średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą ma obowiązywać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r., czyli w sezonie grzewczym.

Dotyczy on wyłącznie następujących cen i stawek opłat: ceny za zamówioną moc cieplną lub miesięcznej raty za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła i nie obejmuje stawek za przesył i dystrybucję ciepła.

W regulacji cen ciepła z rekompensatą została wskazana graniczna cena na poziomie 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym i 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Jeżeli podmiot jest objęty inną formą wsparcia (przykładowo: dodatkiem dla gospodarstw domowych np. dla gospodarstw domowych wykorzystujących kotłownie należące do wspólnoty; dodatkiem dla podmiotów wrażliwych np. żłobki lub szpitale z własnymi kotłowniami lub ochroną taryfową np. indywidualne kotły na gaz w domach jednorodzinnych), nie przysługuje mu średnia cena wytwarzania z rekompensatą.

Poniżej udostępniamy Państwu link do materiałów ( wzory oświadczeń, prezentacja), które zostały umieszczone na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.