zdjęcie

Przetarg nieograniczony pisemny, jednoetapowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych nr 63/2 o powierzchni 4 116 m2 i 3349/9 o powierzchni 3 067 m2, obręb Knurów, powiat gliwicki, woj. śląskie, wraz z wzniesionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkami: administracyjnym o pow. użytkowej 1 022,01 m2, warsztatowym o pow. użytkowej 500,08 m2, garażowym o pow. użytkowej 127,20 m2, magazynowym o pow. użytkowej 295,91 m2, portiernią o pow. użytkowej 11,52 m2 oraz budowlami i urządzeniami, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą GL1G/00131671/8.

 

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w dniu 12 stycznia 2022 r. zatwierdził wybór oferty z oferowaną ceną netto 1.808.000,00 zł.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.