Dziękujemy za okazanie zainteresowania naszą rekrutacją na stanowisko: Starszy Maszynista Kotłów Wodnych (Palacz) - Ślusarz oraz zgłoszenie do procesu rekrutacyjnego Spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju.

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJSIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO Starszy Maszynista Kotłów Wodnych (Palacz) - Ślusarz

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia); (zwód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

* podaje się jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

** podaje się, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

W procesie rekrutacji dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy art. 221 Kodeksu Pracy w związku z tym PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. może je przetwarzać bez zgody kandydata.

Zaznacz wszystko

Oświadczam, że dane, które zamieściłem/am w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Oświadczam, zapoznałem/am się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych, w szczególności o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego.