zdjęcie

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przyjęło Spółkę Energetyczną „Jastrzębie” w poczet Członków Wspierających. Prezesi Tomasz Gawlik, Mariusz Nonna-Bachoń oraz dyrektor Adam Czyż zostali Członkami Zwyczajnymi.

Członkostwo w PTEZ daje wiele profitów i przywilejów. Chodzi przede wszystkim o dostęp do informacji i możliwość ich wymiany, szeroką wiedzę na temat stanowionego prawa w Polsce i Unii Europejskiej oraz przedstawianie propozycji mających wpływ na uchwalane akty prawne.

Członkowie PTEZ biorą udział m.in. w posiedzeniach komisji sejmowych, np. Komisji Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; mają realny wpływ na tworzone prawo, projekty ustaw, np. te dotyczące mechanizmów wspierania wysokosprawnej kogeneracji, na Prawo energetyczne czy Prawo ochrony środowiska. Na bieżąco są informowani o planowanych zmianach w ustawodawstwie oraz toczących się pracach.

– Czynny udział w działalności towarzystwa pozwala nam na zajmowanie stanowiska w tworzonych dla sektora elektroenergetycznego aktach prawnych. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie korzystnych dla SEJ-u i podobnych firm w Polsce regulacji prawnych, np. tych dotyczących kogeneracji, efektywnego wykorzystania biomasy – powiedział Mariusz Nonna-Bachoń, Zastępca Prezesa Zarządu SEJ ds. Technicznych i Produkcji.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zostało założone w październiku 1991 roku i działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach. Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej skupiającego największe polskie firmy energetyczne i wiodące organizacje działające w branży.

Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, ale przede wszystkim skupia się na promocji rozwoju kogeneracji w Polsce. Szerzej o celach i działalności PTEZ można przeczytać na stronie www.ptez.pl.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.