Rada Nadzorcza SEJ-u wybrała nowy, czteroosobowy Zarząd.

Walne Zgromadzenie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA zatwierdziło działalność Zarządu za poprzedni rok i udzieliło mu absolutorium. Zakończyła się VI kadencja i rozpoczęła kolejna. W skład nowego Zarządu weszli pełniący do tej pory te funkcje oraz nowy, czwarty członek. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym został ponownie Tomasz Gawlik, który objął to stanowisko w maju 2013 r. Zastępcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem ds. Technicznych i Produkcji został wybrany Mariusz Nonna-Bachoń, a Zastępcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem ds. Ekonomicznych – Marek Wadowski. Nowym członkiem, Zastępcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem ds. Rozwoju został Zbigniew Opałko, pracujący do tej pory w SEJ-u na stanowisku Dyrektora Projektu Budowy Bloku Fluidalnego.

Zbigniew Opałko przyszedł do SEJ-u w lipcu 2011 roku. Od początku zajmował się przygotowaniem strategicznej dla spółki inwestycji, jaką jest budowa bloku fluidalnego o mocy 75 MW. Pracował również na kierowniczych stanowiskach w firmach ABB District Heating Equipment Co.Ltd. (w Pekinie), ABB Zamech Ltd. Segment Przemysłowy, Axima Services Sp. z o.o., PCC Rokita SA, PGE Górnictwo i Energetyka SA oraz w PricewaterhouseCoopers. Ma 56 lat. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej.

Kadencja nowo wybranego Zarządu rozpoczyna się 13 marca br. i będzie trwać cztery lata.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.