PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa sukcesem zakończyła audyt nadzoru II Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w spółce.

Tegoroczny audyt nadzoru odbył się w dniach 20-23 lipca 2020 r. i został przeprowadzony przez trzech audytorów Polskiego Rejestru Statków SA. W pierwsze dwa dni spółka została poddana audytowi w sposób zdalny, następnie w dniach 22-23 lipca br. audytorzy wraz z Beatą Porębską, pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Julią Janicką, kierownikiem Zespołu BHP i Magdaleną Marek, kierownikiem Działu Ochrony Środowiska osobiście sprawdzili poprawność funkcjonowania poszczególnych procesów w Oddziale „Moszczenica” i Oddziale „Zofiówka”.

Audyt nadzoru II Zintegrowanego Systemu Zarządzania odbywał się w oparciu o niżej wymienione normy:

 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
 • PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
 • PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.

Audyt swoim zakresem objął: Zarząd, Oddział „Zofiówka”, Oddział „Moszczenica”, Biuro Personalne i Spraw Pracowniczych, Biuro Bezpieczeństwa, Dział Zakupów, Dział Ochrony Środowiska, Zespół BHP, Zespół Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Dział Remontów, Dział Serwisu Silników Gazowych, Dział Komputerowych Systemów Automatyki, Dział Informatyki Biurowej, Dział Administracji i Zarządzania Nieruchomościami, Dział Planowania, Rozliczeń, Paliw i Taryf, Dział Rynku Energii i Praw Majątkowych, Dział Rynku Ciepła i Obsługi Klienta.

Podczas podsumowania czterech dni audytu, audytorzy wskazali zarówno na obszary warte dalszego doskonalenia, jak i przedstawili mocne strony firmy. Pochwalone zostały m.in. następujące aspekty:

 • szczegółowy sposób analizy zadowolenia klienta;
 • indywidualne podejście w zakresie nadzorowania wykonawców;
 • szczegółowa analiza wyników kontroli stanu BHP w poszczególnych oddziałach spółki;
 • przyjęty sposób nadzorowania dokumentacji w obszarze prowadzenia i utrzymania ruchu elektrociepłowni;
 • program CEZiP, który pomaga monitorować kwestie dot. zarówno pojawiających się usterek oraz pomysłów pracowniczych;
 • ogólny ład i porządek w zakładzie, zarówno w obiektach, jak i na zewnątrz;
 • szczegółowa analiza wskaźników pozwalająca ocenić skuteczność funkcjonowania procesów;
 • rzetelne prowadzenie audytów wewnętrznych i dokumentowanie wyników, które w sposób jasny obrazują przebieg poszczególnych procesów w spółce;
 • bardzo dobrze prowadzone przeglądy zarządzania ZSZ;
 • udokumentowane przeglądy środowiskowe, które obrazują zmiany w kluczowych zagadnieniach poszczególnych obszarów.

Podczas podsumowania wyników kontroli audytorzy wskazali, że spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA może być wzorem dla wielu podmiotów, w zakresie nadzoru nad  funkcjonującym w spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania. W firmie nie stwierdzono niezgodności, natomiast wskazano obszary do dalszego doskonalenia. Wskazane aspekty, które warto zmodyfikować zostały określone i przedstawione osobom odpowiedzialnym za ich realizację.

- Tegoroczny audyt był szczególnie trudny z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne. Jednak przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych podczas audytu na miejscu oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych, które pozwoliły na prowadzenie audytu zdalnego, przebiegł on bardzo skutecznie. Utrzymanie certyfikatu ZSZ na kolejny rok jest wspólnym sukcesem wszystkich pracowników PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom naszej spółki - szczególnie tym, którzy byli bezpośrednio włączeni w tegoroczny proces audytowy - za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i fachowość. – podsumowała Beata Porębska, pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.