W dniach 04.04.2016 r. i 06.04.2016 r. w siedzibie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. gościliśmy przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a także Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

W ramach dobrej współpracy, wymiany doświadczeń a przede wszystkim celem  zaprezentowania postępu prac na budowie kogeneracyjnego bloku fluidalnego o mocy ok. 75 MWe w EC „Zofiówka”, Kamil Szymik – Dyrektor Biura Projektów Strategicznych oprowadził zaproszonych gości po budowie strategicznej inwestycji. Przed pójściem na teren budowy uczestnicy zostali pouczeni odnośnie zasad bezpieczeństwa na budowie, a w obchodzie razem z nimi wziął udział także koordynator ds. BHP ze strony Wykonawcy Bloku CFB. W pierwszej kolejności goście przeszli przez halę maszyn, gdzie mogli zobaczyć nowo zabudowaną turbinę dedykowaną do współpracy z kotłem CFB jak również nowe instalacje okołoturbinowe (m.in. wymiennik ciepłowniczy, kondensator, wymienniki regeneracyjne). Następnym etapem wizji było przedpole kotłowni, gdzie z rejonu komina uczestnicy mogli zobaczyć nową kotłownię. Jednak niewątpliwie najciekawszym punktem programu było wejście na zmodernizowaną w ramach budowy Bloku CFB chłodnię wentylatorową. Ze względu na jej lokalizację w centralnym punkcie obszaru EC Zofiówka, chłodnia wentylatorowa stanowi idealny punkt obserwacyjny na całą budowę Bloku CFB. I tak po kolei uczestnicy mieli okazję obejrzeć wszystkie obiekty zrealizowane w ramach Budowy Bloku CFB tj.: nową kotłownię wraz z kotłem CFB, pylon komunikacyjny, nawę elektryczną, fundamenty pod filtr workowy, zmodernizowaną pompownię wody chłodzącej, budowane aktualnie obiekty gospodarki paliwem niskokalorycznym, obiekty gospodarki popiołami lotnym i dennym, zbiornik sorbentu i pompownię oleju lekkiego, pompownię wody ppoż. oraz będącą w trakcie modernizacji stację uzdatniania wody.

W pierwszym dniu dodatkowo zwiedzającą grupę przejął Krzysztof Antosiak, Kierownik Działu Eksploatacji EC „Zofiówka”, który oprowadził gości po wszystkich poziomach kotłowni.  Pierwszym był poziom młynów węglowych, następnie poziom 8 m w rejonie którego znajdują się palniki gazowe, pyłowe i palniki biomasy. Kolejny to poziom 13 m, na którym znajdują się urządzenia podające węgiel do kotła (tzw. podajniki ślimakowe).  Poziom 20 m, to poziom na którym uczestnicy mieli okazję obejrzeć stację redukcyjno-schładzającą 98,8 ata, pracującą w celu doprowadzania parametrów pracy kotła do żądanych wartości. Na poziomie 27 m zaprezentowany został walczak kotła OP 140 wraz z osprzętem oraz zmodernizowany taśmociąg  TN1, którym dostarczany jest węgiel do zasobników węglowych kotłów OP 140 i WP 70. Goście zadali szereg  pytań, na które otrzymali fachowe odpowiedzi zarówno od Dyrektora Kamila Szymika jak i od Kierownika Krzysztofa Antosiaka.  

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.