Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEJ S.A. z dn. 15 grudnia 2016 r. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej SEJ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  działając na podstawie  art. 385  § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołało z dniem 15 grudnia 2016 r. Pana Łukasza Szostaka z funkcji członka Rady Nadzorczej SEJ a powołało Pana Krzysztofa Ziółkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.