zdjęcie

W dniu 12 sierpnia 2014 r. na koncie Towarowej Giełdy Energii Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. pojawiło się 844,314 MWh praw majątkowych do świadectw pochodzenia z kogeneracji – tzw. „żółte certyfikaty”. Oznacza to, że Urząd Regulacji Energetyki przyznał SEJ certyfikaty, które są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

 

Jest to duże wydarzenie, ponieważ są to pierwsze w kraju „żółte” świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w silniku gazowym opalanym gazem koksowniczym. Zastosowane zostało rozwiązanie techniczne, które pozwoliło na uznanie przez Urząd Regulacji Energetyki gazu koksowniczego spalanego w silniku w Oddziale Częstochowa za paliwo gazowe. Jest to – obok pozyskania w 2010 roku „fioletowych” świadectw z kogeneracji – sukces SEJ na skalę całego kraju.

 Obecnie Spółka Energetyczna „Jastrzębie” produkuje pełną gamę świadectw pochodzenia: „zielone”, „czerwone”, „żółte”, „fioletowe” oraz „białe”, które są źródłem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Dalsze pozyskiwanie „żółtych” świadectw pochodzenia z kogeneracji, o które będziemy występować, jest ściśle uzależnione od wielkości produkcyjnych w częstochowskiej jednostce. Oby były jak największe…!

                                                                    ***

Certyfikaty poświadczające pochodzenie energii wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Otrzymane świadectwa pochodzenia można sprzedawać na Towarowej Giełdzie Energii lub umarzać na poczet swojego „obowiązku” ustawowego. Szczegółowe zasady jakim podlegają przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię w kogeneracji określone są w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.