Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie Jastrzębia-Zdroju (2018 – 2022 r.)

Spółka PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach ponad 9 milionów dotacji do projektu budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych na terenie Jastrzębia-Zdroju.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę z WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Projekt polega na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 ÷ DN 32 na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju, a także budowie nowych sieci umożliwiających podłączenie nowych odbiorców oraz likwidację kotłowni przy ul. Gagarina. Długość sieci po realizacji zadania wyniesie ok. 7,28 km przy dostosowanych do potrzeb średnicach w przedziale DN 300 – DN 25 (w tym: nowo wybudowana sieć 1,47 km oraz zmodernizowana sieć 5,81 km).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15.233.999,00 PLN, wartość dofinasowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wynosi 9 323 042,37 PLN.

2019.08.01

Kontynuacja projektu pod nazwą „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”. Tegoroczny etap projektu obejmuje nie tylko modernizację sieci, ale również realizację nowego podłączenia do zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

W ubiegłym roku zrealizowano 3 zadania. Zmodernizowano zewnętrzną instalację odbiorczą (ZIO): z grupowego węzła cieplnego (GWC) W-5 przy ul. Katowickiej, z GWC W-4 przy ul. Jasnej, z GWC W-1 przy ul. Wrzosowej wraz z przyłączem do budynków przy ul. Miodowej i Zielonej.

Obecnie realizowane są 4 zadania:

  • przyłącze do Zakładu Karnego przy ul. Norwida w Jastrzębiu-Zdroju wraz z rozprowadzeniem sieci na budynki socjalne przy ul. Gagarina;
  • modernizacja sieci ciepłowniczej – odejście do GWC W-3 i W-4 – w rejonie ul. Granicznej;
  • przebudowa istniejącej sieci cieplnej w rejonie ul. 1 Maja i ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
  • modernizacja ZIO z  GWC W-5 ul. Katowicka.

Pierwsze umowy na realizację zadań w zakresie robót budowlanych objętych projektem zostały podpisane 21 czerwca 2018 roku. Natomiast całkowite zakończenie projektu, czyli zrealizowanie wszystkich 14 zadań, planuje się do końca roku 2021 roku. Na kolejne 2 lata przewidziano 7 zadań. Są to głównie modernizacje przyłączy, ZIO, sieci oraz magistrali ciepłowniczej z Oddziału „Moszczenica”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będzie realizowany przez spółkę w latach 2018-2021.

 

2020.11.16.

Trwają prace w trzecim etapie projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” (2018-2021). Na jego realizację spółka otrzymała z funduszy unijnych ok. 9,3 mln zł (ok. 75% całości). Tegoroczne nakłady na zadania wynoszą ok. 3,1 mln zł.

Projekt składa się z 14 zadań polegających na budowie sieci ciepłowniczych lub przebudowie starych sieci w systemie kanałowym na sieci w systemie rur preizolowanych z instalacją alarmową. Dotychczas zrealizowano 7 zadań, w tym roku kontynuowane są 4 kolejne. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie trwają daleko posunięte prace budowlane w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic: Turystycznej, Szkolnej, Opolskiej i Krakowskiej. Realizowana jest modernizacja:

  • ZIO z GWC K-J etap I i II;
  • ZIO z GWC W-3 ul. Turystyczna;
  • przyłącza do GWC W4 od komory przy spółdzielni mieszkaniowej;
  • przyłącza do GWC W-5 ul. Krakowska.

Łączna długość modernizowanych sieci ciepłowniczych wynosi ok. 2,5 km o średnicach od DN 200 do DN 50.

Przebudowa systemu ciepłowniczego spowoduje również zmniejszenie strat ciepła na modernizowanych odcinkach o ponad 71%, co przełoży się na mierzalny efekt ekologiczny:

• zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 17 792 GJ/rok

• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ok. 33 115 GJ/rok

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 1859 Mg CO2/rok.

 

2021.09.02

Trwają prace w czwartym etapie projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” (2018-2021). Na jego realizację spółka otrzymała z funduszy unijnych ok. 9,3 mln zł (ok. 75% całości). Tegoroczne nakłady na zadania wynoszą ok. 2,2 mln zł.

Projekt składa się z 14 zadań polegających na budowie sieci ciepłowniczych lub przebudowie starych sieci w systemie kanałowym na sieci w systemie rur preizolowanych z instalacją alarmową. Dotychczas zrealizowano 9 zadań, w tym roku kontynuowane są 2 zadania w ramach etapu II inwestycji oraz przystąpiono do dwóch nowych zadań. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie trwają daleko posunięte prace budowlane w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic: Turystycznej, Opolskiej, Szarych Szeregów  oraz w rejonie MOK,JYSK.PKO przy Al. Piłsudskiego.

 

2021.09.02

W dniu 29.09.2020r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. podpisał Umowę na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji kogeneracyjnej SG-1 i SG-2 w Oddziale Pniówek”.

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, POIS.01.07.03-00-0002/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wymiana dwóch najbardziej wyeksploatowanych jednostek na nowe silniki.

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca dostarczy dwa moduły kogeneracyjne TCG 2032 V16 o mocy elektrycznej 4 MW i mocy cieplnej 4,2 MW wraz z ich przebudową i włączeniem do istniejącej infrastruktury zakładowej.

Obecnie trwają prace montażowe w branży technologicznej i elektrycznej oraz prace systemowe na jednostce SG-2. Po pozytywnym rozruchu silnika SG-2 rozpoczną się prace na drugiej jednostce kogeneracyjnej.

2022.08.01

Trwają prace w piątym etapie projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” (2018-2022). Na jego realizację spółka otrzymała z funduszy unijnych ok. 9,3 mln zł (ok. 75% całości). Tegoroczne nakłady na zadania wynoszą ok. 2,2 mln zł.

Projekt składa się z 14 zadań polegających na budowie sieci ciepłowniczych lub przebudowie starych sieci w systemie kanałowym na sieci w systemie rur preizolowanych z instalacją alarmową. Dotychczas zrealizowano 13 zadań, w tym roku przystąpiono do jednego nowego zadania. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie trwają daleko posunięte prace budowlane w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic: Śląskiej i Kaszubskiej.

2023.01.20

W grudniu 2022 r. zakończono wszystkie zadania w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” (2018-2022). Na jego realizację spółka otrzymała z funduszy unijnych ok. 9,3 mln zł (ok. 75% całości). 

Łącznie wybudowano 1,77 km nowej sieci ciepłowniczej oraz zmodernizowano 7,07 km sieci ciepłowniczej. 

Zgłaszanie nieprawidłowości: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Poradnik dot. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (link poniżej):

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

 

Budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji w latach 2020 – 2022

Spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA pozyskała prawie 17 milionów złotych dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach dla projektów budowy oraz modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.3. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim, Spółka w dniu 30 marca 2020 r. podpisała umowy o dofinansowanie projektów: „Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Oddziale Pniówek” oraz „Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2 x 2 MWe w Oddziale Zofiówka”.

Celem inwestycji w Oddziale Pniówek była wymiana najbardziej wyeksploatowanych silników gazowych SG-1 i SG-2. Obie jednostki zostały wymienione na nowe w ramach istniejącej infrastruktury obiektowej wraz z minimalnym zakresem wymiany instalacji towarzyszących. Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą 8 700 575,95 PLN złotych przy całkowitej wartości inwestycji 27 488 193,75,00 złotych.

 

Projekt w Oddziale Zofiówka polegał na wybudowaniu nowych kogeneracyjnych jednostek wytwórczych zasilanych gazem z odmetanowania kopalń w celu:

  • zagospodarowania nadwyżek metanu, które obecnie są tracone na wydmuchach w stacjach odmetanowania kopalń;
  • efektywniejszej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w porównaniu do obecnego spalania nadwyżek gazu w kotłach wodnych.

Kwota dofinansowania projektu w ramach Funduszu Spójności wynosi 6 739 500,82 złotych przy całkowitej wartości inwestycji 17 833 183,70 złotych.

.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych znajdują się pod linkiem: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.